El recorregut dels meus impostos

1. La recaptació

La recaptació d'impostos locals es realitza a través d'impostos directes, principalment l'IBI, i de taxes i preus públics. D'altra banda la ciutadania paga impostos a l'Estat i la Generalitat a través dels impostos directes - com l'IRPF i l'impost de societats- i d'impostos indirectes -l'IVA i impostos sobre el tabac, l'alcohol o la benzina.

2. Com es reparteix?

La totalitat dels diners recaptats per l'Ajuntament es destinen al pressupost municipal que requereix d'altres ingressos provinents, principalment, de l'Administració General de l'Estat i de la Generalitat Valenciana per formar el pressupost d'ingressos municipal.

3. En què s'empra?

L'Ajuntament utilitza els diners recaptats, juntament amb les transferències d'altres administracions, per mantenir els serveis públics i la provisió de béns públics a la ciutadania de la Vall d'Uixo.

Ingressos i despeses

Tria l'any

Ingressos i despeses totals el

Ingressos totals
Pressupostat
Despeses totals
Pressupostat

S'inclouen únicament els ingressos i despeses no financers, és a dir, capítols I al VII.

Indicadors pressupostaris el

Estalvi brut

Estalvi net

Capacitat/Necessitat de finançament

Quantitats actualitzades amb la inflació a data 1 de gener de 2016. El càlcul dels indicadors utilitza les xifres del pressupost aprovat.

Fonts de les dades